چرا عاشق می‌شویم؟

آیا هر گاه دامنهٔ‌ انرژی دو نفر با یکدیگر تداخل یا تماس پیدا کند تبادل و تأثیر متقابل انرژی‌ها اتفاق می‌افتد؟

 خواسته یا ناخواسته سطح انرژی دیگران را حس می‌کنیم. وقتی به طور خود به خودی کسی را دوست داشته باشیم یا احساس خوشایندی نداشته باشیم علت اصلی آن در ارتباط با طبیعت امواج انرژی است که در هالهٔ‌ آن شخص احساس می کنیم.

اگر احساس ترس‌،‌ ناخشنودی و یا خشم داشته باشیم این امواج نه تنها بر روی تصویر ذهنی ما از دیگران اثر می گذارد بلکه در سیستم انرژی خودمان هم مؤثر است. اگر از حضور کسی احساس تنش یا ناآرامی می کنید بدون این که دلیل واضحی داشته باشد یا حتی شاید احساس کنید همه چیز در درون تان منقبض است علت آن تشعشعات هالهٔ‌ آن مشخص می تواند باشد. از طرف دیگر اگر در هالهٔ‌ شخصی به شعف و عشق و آرامش پی ببرید به شکل خاصی از حضور آن شخص حال تان بهتر می شود بدون این که حتی حرفی رد و بدل شود.وقتی امواج دو نفر به شدت یکدیگر را جذب کنند آنوقت احساس عشق را تجربه خواهند کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید